• taeyeon_ss

  👾 2017.06.18 19:19

 • taeyeon_ss

  👯👯👯🖤 #페르소나의추억 #에너자이져들 그리고 아갓럽 안무를 멋지게 완성해주신 @waackxx_xy 최고👍🏻#페르소나의추억,#에너자이져들 2017.06.12 23:13

 • taeyeon_ss

  🤘🏻 #personaasiatour #페르소나의추억 #홍또치와친구들#personaasiatour,#페르소나의추억,#홍또치와친구들 2017.06.12 20:08

 • taeyeon_ss

  페르소나장인. 오프닝으로 유아를 선택한 당신 역시 정상은 아닌듯🙃👏🏻 상훈오빠고마워요 @hydrayuge0 #페르소나의추억#페르소나의추억 2017.06.12 11:10

 • taeyeon_ss

  🖤 #hongkong #personaasiatour#hongkong,#personaasiatour 2017.06.12 00:06

 • taeyeon_ss

  🖤 #페르소나의추억 #personaasiatour#페르소나의추억,#personaasiatour 2017.06.12 00:01

 • taeyeon_ss

  사랑스런우리미친밴드 #PersonaAsiatour #Onlbooshijaaa#PersonaAsiatour,#Onlbooshijaaa 2017.06.11 12:01

 • taeyeon_ss

  💘 #personaasiatour #hongkong#personaasiatour,#hongkong 2017.06.11 00:40

 • taeyeon_ss

  🙃 #홍콩의추억 #징구탱구#홍콩의추억,#징구탱구 2017.06.10 18:06

 • taeyeon_ss

  🎄#christmasmood#christmasmood 2017.06.09 21:19

 • taeyeon_ss

  잘 도착한 나야나🖤 #hongkong #personaasiatour#hongkong,#personaasiatour 2017.06.09 19:12

 • taeyeon_ss

  오늘 종현댁의 공연에서 진한 타바코와 우드 부드러운 머스크 그리고 고급진 가죽향?ㅅ? 같은것이 느껴졌닼ㅋㅋㅋㅋ 그냥 최고라는 말👍🏻 #종현 #최고된다 #아지트 #향수사러가야지#종현,#최고된다,#아지트,#향수사러가야지 2017.06.08 23:56

 • taeyeon_ss

  2017.05.31 17:08

 • taeyeon_ss

  놀랍고 귀여운 순간🖤 #bangkok #thailand #PersonaAsiatour #rain#bangkok,#thailand,#PersonaAsiatour,#rain 2017.05.30 00:27

 • taeyeon_ss

  🙏🏻 😍 #tysone #bangkok #personaasiatour #우리또만나자#tysone,#bangkok,#personaasiatour,#우리또만나자 2017.05.29 10:56

 • taeyeon_ss

  🤤🖤 #bangkok #personaasiatour#bangkok,#personaasiatour 2017.05.29 10:48

 • taeyeon_ss

  🌫 #personaasiatour#personaasiatour 2017.05.27 01:11

 • taeyeon_ss

  🖤 #PersonaAsiatour#PersonaAsiatour 2017.05.27 01:05

 • taeyeon_ss

  #PersonaAsiatour#PersonaAsiatour 2017.05.26 01:01

 • taeyeon_ss

  see u in #Thailand 🔥🖤 #PersonaAsiatour#Thailand,#PersonaAsiatour 2017.05.26 00:54

msg_ajaxboard_allow_permission
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...